Pontypridd Cottage Hospital/Y Bwythyn Chaplaincy

Pontypridd Cottage Hospital/Y Bwythyn
The Common
Pontypridd
CF37 4AL

Catholic Chaplain – Served from St Dyfrig, Treforest

Chaplain Telephone – 01443 402439
Hospital Telephone – 01443 486144