Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Faith in the Future: Rising to the climate change challenge

March 29 @ 1:30 pm - 3:30 pm

Faith in the Future: Rising to the climate change challenge

Suitable for: All Places of Worship, Clergy, Parishioners, Church Community, Volunteers
Notes: For further enquiries please contact Gareth Simpson, Project & Volunteer Manager, 02920 379483

Description:

Ffydd yn y Dyfodol: mynd i’r afael a her y newid yn yr hinsawdd

Dewch i wybod sut mae addoldai ledled Cymru yn ymateb i’r her ac yn cynyddu cynaliadwyedd adeiladau a gweithgareddau.

Responding to climate change is an essential part of our responsibility in caring for churches, chapels and other places of worship. But, it goes beyond buildings, and should also be considered when planning events and activities.

Whether you’re just starting to go green, or are already on your journey to environmental sustainability join us for some expert advice and to hear from places of worship and volunteers about their experiences.

In this seminar, our speakers will offer advice and practical examples to help you:

  • First steps, including working out your carbon footprints
  • Prioritising maintenance
  • Think about more than just your building
  • How to integrate environmental matters into inspections and project work

Everyone involved in places of worship across Wales is invited to attend.

This event is FREE for everyone, please share your invite with anyone you think might be interested.

Mae ymateb i newid yn yr hinsawdd yn rhan hanfodol o’n cyfrifoldeb wrth ofalu am eglwysi, capeli ac addoldai eraill. Ond, mae’n mynd y tu hwnt i adeiladau, a dylid hefyd ei ystyried wrth gynllunio digwyddiadau a gweithgareddau.

Os ydych chi’n dechrau mynd yn wyrdd, neu os ydych chi wedi cychwyn eich taith tuag at gynaliadwyedd amgylcheddol yn barod, ymunwch â ni i gael cyngor arbenigol ac i glywed gan fannau addoli a gwirfoddolwyr am eu profiadau.

Yn y seminar hwn, bydd ein siaradwyr yn cynnig cyngor ac enghreifftiau ymarferol i’ch helpu chi:

  • Y camau cyntaf, gan gynnwys cyfrifo eich ôl troed carbon
  • Blaenoriaethu gwaith cynnal a chadw
  • Meddyliwch am fwy na dim ond eich adeilad
  • Sut i integreiddio materion amgylcheddol mewn arolygiadau a gwaith prosiect

Gwahoddir pawb sy’n ymwneud ag addoldai ledled Cymru i fod yn bresennol.

Mae’r digwyddiad hwn AM DDIM i bawb – rhannwch eich gwahoddiad ag unrhyw un fyddai â diddordeb yn eich barn chi.

Join speakers from across Wales. We will hear from sector experts, with the latest research and advice. Perhaps more importantly we will also hear from volunteers at brilliant projects and examples of best practice at churches, chapels and other places of worship.

Ymunwch â siaradwyr o bob cwr o Gymru. Byddwn yn clywed gan arbenigwyr y sector, gyda’r ymchwil a’r cyngor diweddaraf. Yn bwysicach fyth efallai, byddwn hefyd yn clywed gan wirfoddolwyr mewn prosiectau gwych ac enghreifftiau o arfer gorau mewn eglwysi, capeli ac addoldai eraill.

Delivered by: National Churches Trust & Wales Places of Worship Fourm.

Booking: via Faith in the Future : rising to the climate change challenge Registration, Tue 29 Mar 2022 at 13:30 | Eventbrite

Details

Date:
March 29
Time:
1:30 pm - 3:30 pm
Event Category:

Organiser

Gareth Simpson
Phone:
02920 379483
Email:
gareth.simpson@rcadc.org