St Illtyd’s Primary School – Merthyr Tydfil

St Illtyd’s Primary School – Merthyr Tydfil

St Mary’s Primary School – Bridgend

St Mary’s Primary School – Bridgend

St Robert’s Primary School – Aberkenfig

St Robert’s Primary School – Aberkenfig

St Mary’s Primary School – Chepstow

St Mary’s Primary School – Chepstow

Padre Pio Primary School – Pontypool

Padre Pio Primary School – Pontypool

St David’s Primary School – Pontnewydd

St David’s Primary School – Pontnewydd

St Patrick’s Primary School – Newport

St Patrick’s Primary School – Newport